Chính sách hỗ trợ địa phương có khoáng sản

Chính sách hỗ trợ địa phương có khoáng sản

Có hiệu lực từ ngày 15/01/2017, Nghị định số 158/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản, trong đó đáng chú ý là quy định về điều kiện để hộ kinh doanh được khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, khai thác tận thu khoáng sản và hỗ trợ địa phương có khoáng sản được khai thác.
  
Ảnh minh họa.

Cụ thể, phải có báo cáo kinh tế kỹ thuật khai thác khoáng sản ở khu vực đã thăm dò và phê duyệt trữ lượng phù hợp với quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh, thành phố nơi có khoáng sản; có kế hoạch bảo vệ môi trường kèm theo văn bản phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền theo quy định; quy mô công suất khai thác không quá 3.000 m3 sản phẩm là khoáng sản nguyên khai/năm.
Ngoài ra, để được thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, hộ kinh doanh phải đáp ứng một số điều kiện như: Được UBND cấp tỉnh lựa chọn theo quy định; Có hợp đồng với tổ chức có đủ điều kiện hành nghề thăm dò khoáng sản; Có đề án thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường theo quy định và phù hợp với quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có khoáng sản; Diện tích khu vực đề nghị thăm dò không quá 01 ha.
Đối với địa phương có khoáng sản được khai thác, UBND cấp tỉnh trình HĐND thông qua dự toán chi ngân sách hỗ trợ cho địa phương đó để nâng cấp cải tạo các hạng mục công trình sau:
+ Đường giao thông cấp huyện, xã bị ảnh hưởng trực tiếp do vận chuyển đất đá thải, khoáng sản đã khai thác.
+ Công trình phúc lợi tại xã, huyện gồm: trường học, cơ sở khám chữa bệnh, nhà văn hóa, hệ thống cung cấp nước sạch, công trình xử lý môi trường.
Ngoài ra, đối với người dân nơi có khoáng sản được khai thác:
+ Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản thông báo công khai nội dung, kế hoạch, công việc, các hạng mục công trình hỗ trợ đến UBND xã để thông báo cho người dân cử người giám sát thực hiện.
+ Việc hỗ trợ do tổ chức, cá nhân khai thác trực tiếp thực hiện và chi phí hỗ trợ được hạch toán vào chi phí sản xuất./.